EN

Tájékoztató a választási és a népszavazási eljárásban benyújtott alkotmányjogi panasz eljárások speciális szabályairól

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. §-a alapján a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen alkotmányjogi panasz eljárás kezdeményezhető.

Az eljárásra az alkotmányjogi panasz általános szabályait az alábbiakban ismertetett eltérésekkel kell alkalmazni.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. §-a alapján a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen alkotmányjogi panasz nyújtható be. Ugyancsak a Ve. 233. §-a alapján lehet alkotmányjogi panaszt benyújtani a népszavazási eljárásban [ld. a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről és a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 79. § (3) bekezdését].

Ezeknek az eljárásoknak a során az alkotmányjogi panasz általános szabályait bizonyos eltérésekkel kell alkalmazni. Ezen az oldalon ezeket a speciális szabályokat – jogszabályi rendelkezéseket, alkotmánybírósági határozatokat – ismertetjük.

Határidő az alkotmányjogi panasz benyújtására a Ve. 233. §-a alapján

A Ve. 233. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panaszok esetén – az általános hatvan napos határidővel ellentétben – a bíróság döntésének közlésétől számított három napon (a népszavazási eljárásban 5 munkanapon) belül lehet alkotmányjogi panaszt benyújtani [Ve. 233. § (1) bekezdés, Nsztv. 79. § (3) bekezdés]. A Ve. 233. § (3) bekezdés alapján az elkésetten benyújtott panasz esetén nincs lehetőség a mulasztás igazolására, tehát a határidő jogvesztő.

A Ve. 233. §-a szerinti alkotmányjogi panasz benyújtásának helye és módja

A Ve. 233. §-a alapján előterjesztett alkotmányjogi panaszt az ügyben eljárt bíróságnál kell írásban, az Alkotmánybírósághoz címezve benyújtani. Az elsőfokú bíróság az alkotmányjogi panaszt továbbítja az Alkotmánybíróság részére.

Az Ügyrend 25. § (7) bekezdése értelmében ha a Ve. 233. §-a és az Nsztv. 79. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt közvetlenül az Alkotmánybíróságnál nyújtották be, – az általános szabályoktól eltérően – a főtitkár azt nem küldi meg az első fokon eljárt bíróságnak. Erre vonatkozóan a 3034/2014. (III. 3.) AB végzés kimondta, hogy a Ve. 233. §-a alapján előterjesztett alkotmányjogi panasz csak akkor felel meg a formai feltételeknek, ha azt az előírt határidőn belül a megtámadott döntést hozó bíróságon terjesztik elő. Ha tehát közvetlenül az Alkotmánybíróságra nyújtják be a panaszt, az Alkotmánybíróság azt nem fogadja be, és nem foglalkozik vele érdemben {3034/2014. (III. 3.) AB végzés, Indokolás [12]–[15]}.

A főtitkári és az egyesbírói eljárás

Tekintettel a rövid, három plusz három (a népszavazási eljárásban öt plusz öt) munkanapos határidőkre, az Ügyrend 26. § (1) bekezdése alapján a főtitkár nem tájékoztatja külön levélben az indítványozót, hogy indítványát az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vett indítványok alapján indult ügyek adatai (az ügyszám, a támadott bírói döntés száma, az indítvány rövid összefoglalója, az anonimizált indítvány stb.) megtalálhatóak az ügy elektronikus adatlapján az Alkotmánybíróság honlapján (az adatlapok elérhetőek a keresőn keresztül).

A Ve. 233. § (3) bekezdése alapján az ilyen ügyekben a főtitkárnak nincs lehetősége hiánypótlásra felhívni az indítványozót.

Eljárási határidők

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadásáról választási ügyben az Alkotmánybírósághoz érkezéstől számított három munkanapon, népszavazási ügyben öt munkanapon belül dönt, és a befogadott panaszról további három, illetve öt munkanapon belül hoz érdemi döntést.

Egyéb speciális szabályok

A Ve. 233. § (3) bekezdése alapján a választásokkal kapcsolatos alkotmányjogi panasz eljárásban a rövid határidőkre tekintettel a jogalkotó meghallgatására, nyilvános meghallgatásra, más szerv megkeresésére, valamint az indítvány kiegészítésére való felhívásra nincs lehetőség.

Az indítvány kiegészítésére, megváltoztatására lehetősége van az indítványozónak, de az Alkotmánybíróság a 3010/2014. (II. 11.) AB végzésben megállapította, hogy annak figyelembe vételére csak akkor van lehetőség, ha a kiegészítésre a Ve. 233. § (1) bekezdésében foglalt 3 napos határidőn belül kerül sor {3010/2014. (II. 11.) AB végzés, Indokolás [26]}.

A Ve. 233. §-a szerinti panaszok befogadása és érdemi vizsgálata során az Alkotmánybíróság teljes ülésben vagy öttagú tanácsokban jár el. Az öttagú tanács határozatképes, ha a tagok többsége jelen van.

• • •

A Ve. 233. §-a:

„233. § (1) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.

(2) Az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt.

(3) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 30. § (2), (3) és (5) bekezdése, 55. § (3) bekezdése, 57. § (1)-(1f) és (7) bekezdése, 58. § (1) bekezdése és 60. §-a nem alkalmazható.″

Az Nsztv. 79. §-a:

„79. § (3) A Ve. 233. § alkalmazása során az alkotmányjogi panasz benyújtására és az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő öt munkanap.″

• • •

A választási ügyekben az elmúlt néhány napon hozott legújabb döntéseket a Friss döntések menüpont alatt lehet megtekinteni.

Az Alkotmánybíróság választási ügyekben hozott korábbi döntései, ha az ügy az Abtv. 27. §-a alapján folyt, akkor itt, vagy ha az ügy az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján folyt, akkor itt olvashatóak.

Az Alkotmánybíróság népszavazási ügyekben hozott döntései, ha az ügy az Abtv. 27. §-a alapján folyt, akkor itt, vagy ha az ügy az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján folyt, akkor itt olvashatóak.

Az egyes ügyek adatlapjain elolvashatóak az ügy fontosabb adatai és az anonimizált indítvány szövege is.