Alapító okirat

2017. május 21.

Az Alkotmánybíróság alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (6) bekezdése alapján

az Alkotmánybíróság

alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv elnevezése:

Alkotmánybíróság

Az elnevezés rövidítése: AB

Idegen (angol) nyelvű neve: Constitutional Court of Hungary

Idegen (német) nyelvű neve: Verfassungsgericht Ungarns

Idegen (francia) nyelvű neve: Cour Constitutionnelle de Hongrie

2. A költségvetési szerv székhelye:

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.

Levelezési címe: 1535 Budapest, Pf. 773.,

Hivatalos honlapjának a címe: www.alkotmanybirosag.hu, www.mkab.hu

3. A költségvetési szerv illetékessége:

Magyarország területe

4. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:

Országgyűlés (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.)

1989. október 30.

5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése:

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (hatályos 2011. december 31-ig)

Az Alkotmánybíróság működését meghatározó jogszabály:

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.)

6. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye

Alkotmánybíróság

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.

7. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje:

A költségvetési szerv vezetője: az Alkotmánybíróság elnöke.

Magyarország Alaptörvényének 24. cikk (4) bekezdése értelmében az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatása az alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig tart.

Az Alkotmánybíróság Hivatalát az Alkotmánybíróság elnökének irányítása mellett az Alkotmánybíróság főtitkára vezeti. A főtitkárt az Alkotmánybíróság elnöke javaslatára az Alkotmánybíróság teljes ülése választja meg. A főtitkár felett a munkáltatói jogokat az Alkotmánybíróság elnöke gyakorolja.

8. A költségvetési szerv  közfeladata:

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Az Alkotmánybíróság a feladatait az Alaptörvény 24. cikkében, az Abtv. 23-27. §-ában, a 32-36. §-ában, valamint 38. §-ában foglaltak szerint látja el. Az Alkotmánybíróság hatásköreit az Alaptörvény és az Abtv. tartalmazza.

Az Alkotmánybíróság

a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket;

b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;

c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;

d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;

e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;

g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24. cikkében és az Abtv.-ben foglaltak szerint az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve, feladata a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása. Ennek érdekében alaptevékenységként alkotmánybíráskodást végez.

Az Alkotmánybíróság igazgatási munkaszervezete az Alkotmánybíróság Hivatala. Alaptevékenysége az alkotmánybíráskodáshoz, az Alkotmánybíróság közfeladataihoz, feladat- és hatásköreihez kapcsolódik.

Az Alkotmánybíróság működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat Magyarország éves költségvetéséről szóló törvények tartalmazzák, mellyel a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályok, továbbá az Alkotmánybíróság elnökének rendelkezései és az Alkotmánybíróság gazdálkodással összefüggő szabályzatainak figyelembevételével gazdálkodik.

Az Alkotmánybíróság vállalkozási tevékenységet nem végez.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011110            Államhatalmi szervek tevékenysége

Szakágazati besorolás:

841101            Államhatalmi szervek tevékenysége

10. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

Az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása az Alaptörvény 24. cikk (4) bekezdése és az Abtv. 6-9. §-ai, a 15-16. §-ai, a 18. §-a, valamint a 21. §-a alapján áll fenn.

Az Alkotmánybíróság főtitkárának a megbízatása az Abtv. 22. § (2)-(3) bekezdései, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

Az Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonya a közszolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján áll fenn. A munkavállalóként foglalkoztatottak jogviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény, a megbízási, szolgáltatatási vagy egyéb, munkavégzésre irányuló szerződéssel foglalkoztatottak jogviszonya a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján áll fenn.

Az Alkotmánybíróság Hivatalánál foglalkoztatottak felett a munkáltató jogokat az Alkotmánybíróság elnöke gyakorolja.

11. Képviselet, aláírási jog

Az Alkotmánybíróság képviseletét teljes jogkörrel az Alkotmánybíróság elnöke látja el

Az Alkotmánybíróság Hivatalát az Alkotmánybíróság főtitkára képviseli.

A kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási, továbbá ellenjegyzési és érvényesítési feladatok ellátására a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

12. Záró rendelkezések

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket az Abtv., az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat, az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzata, Alkotmánybíróság ügyviteli szabályzata, illetve egyéb belső szabályzatok határozzák meg.

Jelen alapító okirat alapján 2014. január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az Alkotmánybíróság 2012. február 28-án XXV-1/2346-1/2012. ügyszámon egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2014. február 24.

Dr. Paczolay Péter